اگر انتخابی عمومی، قوی و درست انجام شود، همه مشکلات به‌ تدریج حل خواهـد شد.