پا به پای مردم پای صندوق های رای

گزارش دوربین تسنیم از حضور حماسی مردم در پای صندوق های رای را مشاهده می کنید.

.

کارگزاری فارابی