عناصر اضمحلال و فروپاشی اسرائیل-۳|وقتی نیمی از جامعه صهیونیست خود را تحت تبعیض احساس می‌کنند