سوت‌زنی چگونه در ایران مطرح شد؟

"Whistleblowing" یا "سوت‌زنی" به معنای مردم سپاری مبارزه با فساد است. سوت‌زنها با گزارش‌های خود مراجع نظارتی را از وجود تخلف و فساد خبردار می‌کنند و در مقابل قوانینی برای حمایت و تشویق ایشان به گزارشگری وجود دارد.

‌‌

کارگزاری فارابی