37 / 1

خدیجه نادری

از ۱۵ تیرماه زدن ماسک در اماکن عمومی در اصفهان الزامی شده است، اصفهان در وضعیت هشدار کرونایی قرار دارد و اگر مردم رعایت نکنند برخی محدودیت‌ها برمی‌گردد.

کارگزاری فارابی