14 / 1

نفیسه آبباز

برداشت سنتی جو در شهرستان شازند آغاز شده وتاپایان تیرماه ادامه دارد.

کارگزاری فارابی