34 / 1

کیوان فیروزه ای

استان کردستان با ۲۲۷ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق توسط مرزبانان دو هنگ مرزی بانه و مریوان حفاظت می شود.

کارگزاری فارابی