دنبال جنگ نیستیم اما با قدرت می‌ایستیم

کارگزاری فارابی