37 / 1

میلاد حمادی

عشایر منطقه کریت کمپ اهواز که حدود۲۳ خانوار هستند.از اوایل پاییز از شمال خوزستان به منطقه کریت کمپ اهواز کوچ میکنند و تا اوایل بهار در این منطقه میماند.با وجود فعالیتهای نفتی و آلایندگی که در منطقه کریت کمپ وجود دارد ، وجود علف تازه و آب کافی مکان خوبی برای دام عشایر کوچ رو میباشد.از مشکلات عشایر این منطقه ، تلف شدن دام است.گاهی مراجعه به دامپزشکان نیز این مشکل آنها را حل نمیکند.

کارگزاری فارابی