آرشیو اخبار ؛ جدیدترین اخبار لحظه به لحظه امروز

شرکت دانش‌بنیان داروسازی سیناژن

حامد جعفرنژاد

جمعی از اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاههای کشور از روند تولیــد محصــولات بیوتکنولــوژی نویــن کارخانه داروسازی سیناژن بازدید کردند.این بازدید به همت مرکز گردشگری علمی-فرهنگی دانشجویان ایران(جهاد دانشگاهی) و بنیاد ملی نخبگان انجام گرفت.

 تولیــد محصــولات بیوتکنولــوژی در شرکت دانش بنیان سیناژن تولیــد محصــولات بیوتکنولــوژی در شرکت دانش بنیان سیناژن تولیــد محصــولات بیوتکنولــوژی در شرکت دانش بنیان سیناژن تولیــد محصــولات بیوتکنولــوژی در شرکت دانش بنیان سیناژنبازدید جمعی از اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاههای کشور از روند تولیــد محصــولات بیوتکنولــوژی نویــن کارخانه داروسازی سیناژن  تولیــد محصــولات بیوتکنولــوژی نویــن کارخانه داروسازی سیناژن تولیــد محصــولات بیوتکنولــوژی در شرکت دانش بنیان سیناژن تولیــد محصــولات بیوتکنولــوژی در شرکت دانش بنیان سیناژن تولیــد محصــولات بیوتکنولــوژی در شرکت دانش بنیان سیناژن تولیــد محصــولات بیوتکنولــوژی در شرکت دانش بنیان سیناژن تولیــد محصــولات بیوتکنولــوژی نویــن کارخانه داروسازی سیناژن تولیــد محصــولات بیوتکنولــوژی در شرکت دانش بنیان سیناژن تولیــد محصــولات بیوتکنولــوژی در شرکت دانش بنیان سیناژن تولیــد محصــولات بیوتکنولــوژی در شرکت دانش بنیان سیناژن تولیــد محصــولات بیوتکنولــوژی در شرکت دانش بنیان سیناژن تولیــد محصــولات بیوتکنولــوژی در شرکت دانش بنیان سیناژن تولیــد محصــولات بیوتکنولــوژی نویــن کارخانه داروسازی سیناژن تولیــد محصــولات بیوتکنولــوژی در شرکت دانش بنیان سیناژن تولیــد محصــولات بیوتکنولــوژی در شرکت دانش بنیان سیناژن تولیــد محصــولات بیوتکنولــوژی در شرکت دانش بنیان سیناژنبازدید جمعی از اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاههای کشور از روند تولیــد محصــولات بیوتکنولــوژی نویــن کارخانه داروسازی سیناژن بازدید جمعی از اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاههای کشور از روند تولیــد محصــولات بیوتکنولــوژی نویــن کارخانه داروسازی سیناژن شرکت دانش‌بنیان داروسازی سیناژنبازدید جمعی از اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاههای کشور از روند تولیــد محصــولات بیوتکنولــوژی نویــن کارخانه داروسازی سیناژنبازدید جمعی از اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاههای کشور از روند تولیــد محصــولات بیوتکنولــوژی نویــن کارخانه داروسازی سیناژن
الی گشت