آرشیو اخبار ؛ جدیدترین اخبار لحظه به لحظه امروز

بازگشت آخرین کاروان زائران ایرانی از حج تمتع

امین آهویی

آخرین کاروان زائران ایرانی حج تمتع سال ۹۸ به همراه علیرضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت صبح امروز ۱۷ شهریور از ترمینال سلام فرودگاه امام خمینی(ره) به میهن بازگشتند.

علیرضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارتبازگشت آخرین کاروان زائران ایرانی از حج تمتعبازگشت آخرین کاروان زائران ایرانی از حج تمتععلیرضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت در جمع خبرنگارانبازگشت آخرین کاروان زائران ایرانی از حج تمتععلیرضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارتعلیرضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارتعلیرضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارتعلیرضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارتاستقبال از آخرین گروه زائران خانه خدا در فرودگاه امام خمینی (ره)بازگشت آخرین کاروان زائران ایرانی از حج تمتعبازگشت آخرین کاروان زائران ایرانی از حج تمتعبازگشت آخرین کاروان زائران ایرانی از حج تمتعبازگشت آخرین کاروان زائران ایرانی از حج تمتعتحویل چمدان های زائران ایرانیعلیرضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارتبازگشت آخرین کاروان زائران ایرانی از حج تمتعبازگشت آخرین کاروان زائران ایرانی از حج تمتعبازگشت آخرین کاروان زائران ایرانی از حج تمتععلیرضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارتبازگشت آخرین کاروان زائران ایرانی از حج تمتعبازگشت آخرین کاروان زائران ایرانی از حج تمتععلیرضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارتعلیرضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارتبازگشت آخرین کاروان زائران ایرانی از حج تمتعبازگشت آخرین کاروان زائران ایرانی از حج تمتعبازگشت آخرین کاروان زائران ایرانی از حج تمتعبازگشت آخرین کاروان زائران ایرانی از حج تمتعبازگشت آخرین کاروان زائران ایرانی از حج تمتعبازگشت آخرین کاروان زائران ایرانی از حج تمتععلیرضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارتبازگشت آخرین کاروان زائران ایرانی از حج تمتع
الی گشت