آخرین اخبار | آرشیو اخبار

نشست خبری همایش ۴۰ سال قانون اساسی ایران

حامد ملک‌پور

نشست خبری همایش ۴۰ سال قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صبح امروز شنبه ۱۳ مهر با حضور سیامک ره‌پیک دبیر همایش و عضو حقوقدان شورای نگهبان در پژوهشکده شورای نگهبان برگزار شد.

سیامک ره‌پیک دبیر همایش و عضو حقوقدان شورای نگهبان در نشست خبری همایش 40 سال قانون اساسی جمهوری اسلامی ایراننشست خبری همایش 40 سال قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانسیامک ره‌پیک دبیر همایش و عضو حقوقدان شورای نگهبان در نشست خبری همایش 40 سال قانون اساسی جمهوری اسلامی ایراننشست خبری همایش 40 سال قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانسیامک ره‌پیک دبیر همایش و عضو حقوقدان شورای نگهبان در نشست خبری همایش 40 سال قانون اساسی جمهوری اسلامی ایراننشست خبری همایش 40 سال قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانسیامک ره‌پیک دبیر همایش و عضو حقوقدان شورای نگهبان در نشست خبری همایش 40 سال قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانسیامک ره‌پیک دبیر همایش و عضو حقوقدان شورای نگهبان در نشست خبری همایش 40 سال قانون اساسی جمهوری اسلامی ایراننشست خبری همایش 40 سال قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانسیامک ره‌پیک دبیر همایش و عضو حقوقدان شورای نگهبان در نشست خبری همایش 40 سال قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
فلای تو دی