زینت بابا

عروسکش را در دست گرفته و برای آخرین بار به چهره بابا نگاه می‌کند. دستش را روی قلب کوچکش می‌گذارد و می‌گوید: "بابا! جات اینجاست."

کارگزاری فارابی