آخرین اخبار | آرشیو اخبار

تقدیر رییس پلیس تهران از مدافعان سلامت و پرستاران

حامد جعفرنژاد

سردار حسین‌ رحیمی، فرمانده انتظامی تهران بزرگ صبح امروز یکشنبه بمناسبت هفته سلامت و شیوع ویروس کرونا از کادر درمانی و پرستاران مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) تقدیر و تجلیل به عمل آورد.

مدافعان سلامت و پرستاران و کادر درمانی بیمارستان امام خمینی(ره)تقدیر از دکتر خسرو صادق نیت رئیس مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) توسط سردار حسین‌ رحیمی، فرمانده انتظامی تهران بزرگدکتر خسرو صادق نیت رئیس مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)استقبال دکتر خسرو صادق نیت رئیس مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) از سردار حسین‌ رحیمی، فرمانده انتظامی تهران بزرگتقدیر از مدافعان سلامت و کادر درمانی و پرستاران مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) توسط سردار حسین‌ رحیمی، فرمانده انتظامی تهران بزرگدکتر خسرو صادق نیت رئیس مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) سخنرانی دکتر خسرو صادق نیت رئیس مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) سردار حسین‌ رحیمی، فرمانده انتظامی تهران بزرگتقدیر از مدافعان سلامت و کادر درمانی و پرستاران مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) توسط سردار حسین‌ رحیمی، فرمانده انتظامی تهران بزرگمدافعان سلامت و پرستاران و کادر درمانی بیمارستان امام خمینی(ره)تقدیر از مدافعان سلامت و کادر درمانی و پرستاران مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) توسط سردار حسین‌ رحیمی، فرمانده انتظامی تهران بزرگمدافعان سلامت و پرستاران و کادر درمانی بیمارستان امام خمینی(ره)دکتر خسرو صادق نیت رئیس مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) و سردار حسین‌ رحیمی، فرمانده انتظامی تهران بزرگتقدیر از مدافعان سلامت و کادر درمانی و پرستاران مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) توسط سردار حسین‌ رحیمی، فرمانده انتظامی تهران بزرگمدافعان سلامت و پرستاران و کادر درمانی بیمارستان امام خمینی(ره)دکتر خسرو صادق نیت رئیس مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) و سردار حسین‌ رحیمی، فرمانده انتظامی تهران بزرگسخنرانی سردار حسین‌ رحیمی، فرمانده انتظامی تهران بزرگ مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) مدافعان سلامت و پرستاران و کادر درمانی بیمارستان امام خمینی(ره)سخنرانی سردار حسین‌ رحیمی، فرمانده انتظامی تهران بزرگ مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) مدافعان سلامت و پرستاران و کادر درمانی بیمارستان امام خمینی(ره)مدافعان سلامت و پرستاران و کادر درمانی بیمارستان امام خمینی(ره)دکتر خسرو صادق نیت رئیس مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) و سردار حسین‌ رحیمی، فرمانده انتظامی تهران بزرگسخنرانی سردار حسین‌ رحیمی، فرمانده انتظامی تهران بزرگ مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) مدافعان سلامت و پرستاران و کادر درمانی بیمارستان امام خمینی(ره)مدافعان سلامت و پرستاران و کادر درمانی بیمارستان امام خمینی(ره)مجتمع خیرین بیمارستان امام خمینی(ره)
فلای تو دی