آخرین اخبار | آرشیو اخبار

افتتاحیه نظام جمع سپاری دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام

سیدمحمود حسینی

مراسم افتتاحیه نظام جمع سپاری و نخستین فراخوان جمع سپاری دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با محوریت تدوین سیاستهای کلی برنامه هفتم صبح امروز یکشنبه ۱۶ شهریور ۹۹ و با حضور محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ساختمان مجلس قدیم برگزار شد.

مراسم افتتاحیه نظام جمع سپاری و نخستین فراخوان جمع سپاری دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در مراسم افتتاحیه نظام جمع سپاری و نخستین فراخوان جمع سپاری دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظاممراسم افتتاحیه نظام جمع سپاری و نخستین فراخوان جمع سپاری دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظاممحمد سعیدی‌کیا دبیر کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع تشخیص مصلحت در مراسم افتتاحیه نظام جمع سپاری و نخستین فراخوان جمع سپاری دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظاممراسم افتتاحیه نظام جمع سپاری و نخستین فراخوان جمع سپاری دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظاممراسم افتتاحیه نظام جمع سپاری و نخستین فراخوان جمع سپاری دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظاممراسم افتتاحیه نظام جمع سپاری و نخستین فراخوان جمع سپاری دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظاممراسم افتتاحیه نظام جمع سپاری و نخستین فراخوان جمع سپاری دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظامسخنرانی محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در مراسم افتتاحیه نظام جمع سپاری و نخستین فراخوان جمع سپاری دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظاممراسم افتتاحیه نظام جمع سپاری و نخستین فراخوان جمع سپاری دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظاممحسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در مراسم افتتاحیه نظام جمع سپاری و نخستین فراخوان جمع سپاری دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظاممراسم افتتاحیه نظام جمع سپاری و نخستین فراخوان جمع سپاری دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظاممراسم افتتاحیه نظام جمع سپاری و نخستین فراخوان جمع سپاری دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظامسخنرانی محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در مراسم افتتاحیه نظام جمع سپاری و نخستین فراخوان جمع سپاری دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظاممراسم افتتاحیه نظام جمع سپاری و نخستین فراخوان جمع سپاری دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظامحجت الاسلام سرلک در مراسم افتتاحیه نظام جمع سپاری و نخستین فراخوان جمع سپاری دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظامسخنرانی محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در مراسم افتتاحیه نظام جمع سپاری و نخستین فراخوان جمع سپاری دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظاممراسم افتتاحیه نظام جمع سپاری و نخستین فراخوان جمع سپاری دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظاممراسم افتتاحیه نظام جمع سپاری و نخستین فراخوان جمع سپاری دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظاممراسم افتتاحیه نظام جمع سپاری و نخستین فراخوان جمع سپاری دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظاممراسم افتتاحیه نظام جمع سپاری و نخستین فراخوان جمع سپاری دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام
فلای تو دی