آخرین اخبار | آرشیو اخبار

ششمین مجمع عمومی حزب ندای ایرانیان

حامد ملک‌پور

ششمین مجمع عمومی حزب ندای ایرانیان صبح امروز جمعه ۲۶ دی با حضور سیدمحمد صادق خرازی دبیرکل حزب، محمدرضا عارف، محسن هاشمی رفسنجانی و عباس آخوندی در سالن همایش ستاد هم افزایی تهران برگزار شد.

محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران و محمدرضا عارف در ششمین مجمع عمومی حزب ندای ایرانیانسخنرانی همسر زنده‌یاد سهیل گوهری در ششمین مجمع عمومی حزب ندای ایرانیانششمین مجمع عمومی حزب ندای ایرانیانسخنرانی محمدرضا عارف در ششمین مجمع عمومی حزب ندای ایرانیانسیدمحمد صادق خرازی دبیرکل حزب ندای ایرانیان در ششمین مجمع عمومی حزبتندیس یادبود زنده‌یاد سهیل گوهری در ششمین مجمع عمومی حزب ندای ایرانیانتقدیر از همسر زنده‌یاد سهیل گوهری در ششمین مجمع عمومی حزب ندای ایرانیانمحمدرضا عارف در ششمین مجمع عمومی حزب ندای ایرانیانششمین مجمع عمومی حزب ندای ایرانیانمحمدرضا عارف در ششمین مجمع عمومی حزب ندای ایرانیانسخنرانی محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران در ششمین مجمع عمومی حزب ندای ایرانیانششمین مجمع عمومی حزب ندای ایرانیانششمین مجمع عمومی حزب ندای ایرانیانسخنرانی محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران در ششمین مجمع عمومی حزب ندای ایرانیانسخنرانی محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران در ششمین مجمع عمومی حزب ندای ایرانیانششمین مجمع عمومی حزب ندای ایرانیانعباس آخوندی در ششمین مجمع عمومی حزب ندای ایرانیانسخنرانی سیدمحمد صادق خرازی دبیرکل حزب ندای ایرانیان در ششمین مجمع عمومی حزبعباس آخوندی در ششمین مجمع عمومی حزب ندای ایرانیانسخنرانی سیدمحمد صادق خرازی دبیرکل حزب ندای ایرانیان در ششمین مجمع عمومی حزبعباس آخوندی، محسن هاشمی و مجید فراهانی در ششمین مجمع عمومی حزب ندای ایرانیانسخنرانی سیدمحمد صادق خرازی دبیرکل حزب ندای ایرانیان در ششمین مجمع عمومی حزبمجید فراهانی عضو شورای شهر تهران در ششمین مجمع عمومی حزب ندای ایرانیانسیدمحمد صادق خرازی دبیرکل حزب ندای ایرانیان در ششمین مجمع عمومی حزبسخنرانی عباس آخوندی در ششمین مجمع عمومی حزب ندای ایرانیانششمین مجمع عمومی حزب ندای ایرانیانمحسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران در ششمین مجمع عمومی حزب ندای ایرانیانسخنرانی عباس آخوندی در ششمین مجمع عمومی حزب ندای ایرانیانسیدمحمد صادق خرازی دبیرکل حزب ندای ایرانیان در ششمین مجمع عمومی حزبمحسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران در ششمین مجمع عمومی حزب ندای ایرانیانعباس آخوندی در ششمین مجمع عمومی حزب ندای ایرانیان
فلای تو دی
;