آخرین اخبار | آرشیو اخبار

آغاز واکسیناسیون سراسری علیه کرونا در ایران

حامد ملک‌پور

واکسیناسیون سراسری علیه بیماری کووید-۱۹ صبح امروز سه‌شنبه ۲۱ بهمن ماه با حضور وزیر بهداشت در بیمارستان امام خمینی(ره) با تزریق اولین واکسن کرونا به پارسا نمکی فرزند وزیر بهداشت، آغاز شد.

مراسم آغاز واکسیناسیون سراسری علیه بیماری کرونا در ایران - بیمارستان امام خمینی(ره)ورود سعید نمکی وزیر بهداشت به مراسم آغاز واکسیناسیون سراسری علیه بیماری کرونا در ایرانمراسم آغاز واکسیناسیون سراسری علیه بیماری کرونا در ایران - بیمارستان امام خمینی(ره)مراسم آغاز واکسیناسیون سراسری علیه بیماری کرونا در ایران - بیمارستان امام خمینی(ره)ورود سعید نمکی وزیر بهداشت به مراسم آغاز واکسیناسیون سراسری علیه بیماری کرونا در ایرانسعید نمکی وزیر بهداشت در مراسم آغاز واکسیناسیون سراسری علیه بیماری کرونا در ایران - بیمارستان امام خمینی(ره)سعید نمکی وزیر بهداشت در مراسم آغاز واکسیناسیون سراسری علیه بیماری کرونا در ایران - بیمارستان امام خمینی(ره)آغاز واکسیناسیون سراسری علیه بیماری کرونا در ایران - بیمارستان امام خمینی(ره)تزریق اولین واکسن کرونا به پارسا نمکی فرزند وزیر بهداشتتزریق اولین واکسن کرونا به پارسا نمکی فرزند وزیر بهداشتتزریق اولین واکسن کرونا به پارسا نمکی فرزند وزیر بهداشتتزریق اولین واکسن کرونا به پارسا نمکی فرزند وزیر بهداشتتزریق اولین واکسن کرونا به پارسا نمکی فرزند وزیر بهداشتتزریق اولین واکسن کرونا به پارسا نمکی فرزند وزیر بهداشتتزریق اولین واکسن کرونا به پارسا نمکی فرزند وزیر بهداشتپارسا نمکی فرزند وزیر بهداشت پس از تزریق اولین واکسن کروناآغاز واکسیناسیون سراسری علیه بیماری کرونا در ایران - بیمارستان امام خمینی(ره)پارسا نمکی فرزند وزیر بهداشت پس از تزریق اولین واکسن کروناپارسا نمکی فرزند وزیر بهداشت پس از تزریق اولین واکسن کروناآغاز واکسیناسیون سراسری علیه بیماری کرونا در ایران - بیمارستان امام خمینی(ره)سعید نمکی وزیر بهداشت در مراسم آغاز واکسیناسیون سراسری علیه بیماری کرونا در ایران - بیمارستان امام خمینی(ره)تزریق واکسن کرونا به فتاح قاضی رئیس بخش ICU اورژانس بیمارستان امام خمینی(ره) به عنوان اولین نفر از کادر درمانادای احترام سعید نمکی وزیر بهداشت به فتاح قاضی رئیس بخش ICU اورژانس بیمارستان امام خمینی(ره) به عنوان اولین نفر از کادر درمان که واکسن کرونا تزریق کردآغاز واکسیناسیون سراسری علیه بیماری کرونا در ایران - بیمارستان امام خمینی(ره)آغاز واکسیناسیون سراسری علیه بیماری کرونا در ایران - بیمارستان امام خمینی(ره)آغاز واکسیناسیون سراسری علیه بیماری کرونا در ایران - بیمارستان امام خمینی(ره)آغاز واکسیناسیون سراسری علیه بیماری کرونا در ایران - بیمارستان امام خمینی(ره)آغاز واکسیناسیون سراسری علیه بیماری کرونا در ایران - بیمارستان امام خمینی(ره)آغاز واکسیناسیون سراسری علیه بیماری کرونا در ایران - بیمارستان امام خمینی(ره)آغاز واکسیناسیون سراسری علیه بیماری کرونا در ایران - بیمارستان امام خمینی(ره)آغاز واکسیناسیون سراسری علیه بیماری کرونا در ایران - بیمارستان امام خمینی(ره)آغاز واکسیناسیون سراسری علیه بیماری کرونا در ایران - بیمارستان امام خمینی(ره)آغاز واکسیناسیون سراسری علیه بیماری کرونا در ایران - بیمارستان امام خمینی(ره)آغاز واکسیناسیون سراسری علیه بیماری کرونا در ایران - بیمارستان امام خمینی(ره)آغاز واکسیناسیون سراسری علیه بیماری کرونا در ایران - بیمارستان امام خمینی(ره)آغاز واکسیناسیون سراسری علیه بیماری کرونا در ایران - بیمارستان امام خمینی(ره)آغاز واکسیناسیون سراسری علیه بیماری کرونا در ایران - بیمارستان امام خمینی(ره)آغاز واکسیناسیون سراسری علیه بیماری کرونا در ایران - بیمارستان امام خمینی(ره)آغاز واکسیناسیون سراسری علیه بیماری کرونا در ایران - بیمارستان امام خمینی(ره)آغاز واکسیناسیون سراسری علیه بیماری کرونا در ایران - بیمارستان امام خمینی(ره)
فلای تو دی
;