آخرین اخبار | آرشیو اخبار

تشییع پیکر شهید مدافع سلامت مهشید گودرز

حامد ملک‌پور

مراسم تشییع پیکر شهیده مدافع سلامت مهشید گودرز، پرستار باردار بخش کرونای مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی لقمان که بر اثر کرونا به شهادت رسیده بود صبح امروز یکشنبه ۲۶ بهمن در بیمارستان لقمان حکیم تهران برگزار شد.

تشییع پیکر شهید مدافع سلامت مهشید گودرز در بیمارستان لقمان تهرانتشییع پیکر شهید مدافع سلامت مهشید گودرز در بیمارستان لقمان تهرانتشییع پیکر شهید مدافع سلامت مهشید گودرزتشییع پیکر شهید مدافع سلامت مهشید گودرز در بیمارستان لقمان تهرانهمسر شهید مدافع سلامت مهشید گودرزتشییع پیکر شهید مدافع سلامت مهشید گودرز در بیمارستان لقمان تهرانتشییع پیکر شهید مدافع سلامت مهشید گودرز در بیمارستان لقمان تهرانتشییع پیکر شهید مدافع سلامت مهشید گودرز در بیمارستان لقمان تهرانتشییع پیکر شهید مدافع سلامت مهشید گودرز در بیمارستان لقمان تهرانتشییع پیکر شهید مدافع سلامت مهشید گودرز در بیمارستان لقمان تهرانتشییع پیکر شهید مدافع سلامت مهشید گودرز در بیمارستان لقمان تهرانتشییع پیکر شهید مدافع سلامت مهشید گودرز در بیمارستان لقمان تهرانتشییع پیکر شهید مدافع سلامت مهشید گودرز در بیمارستان لقمان تهرانتشییع پیکر شهید مدافع سلامت مهشید گودرز در بیمارستان لقمان تهرانمادر شهید مدافع سلامت مهشید گودرزتشییع پیکر شهید مدافع سلامت مهشید گودرز در بیمارستان لقمان تهرانتشییع پیکر شهید مدافع سلامت مهشید گودرز در بیمارستان لقمان تهرانتشییع پیکر شهید مدافع سلامت مهشید گودرز در بیمارستان لقمان تهرانتشییع پیکر شهید مدافع سلامت مهشید گودرز در بیمارستان لقمان تهرانسخنرانی امیدوار رضایی رئیس بیمارستان لقمان در مراسم تشییع پیکر شهید مدافع سلامت مهشید گودرزپدر شهید مدافع سلامت مهشید گودرزهمسر شهید مدافع سلامت مهشید گودرزتشییع پیکر شهید مدافع سلامت مهشید گودرز در بیمارستان لقمان تهرانامیدوار رضایی رئیس بیمارستان لقمان در مراسم تشییع پیکر شهید مدافع سلامت مهشید گودرزتشییع پیکر شهید مدافع سلامت مهشید گودرز در بیمارستان لقمان تهرانتشییع پیکر شهید مدافع سلامت مهشید گودرز در بیمارستان لقمان تهرانهمسر شهید مدافع سلامت مهشید گودرزتشییع پیکر شهید مدافع سلامت مهشید گودرز در بیمارستان لقمان تهرانتشییع پیکر شهید مدافع سلامت مهشید گودرز در بیمارستان لقمان تهرانتشییع پیکر شهید مدافع سلامت مهشید گودرز در بیمارستان لقمان تهرانتشییع پیکر شهید مدافع سلامت مهشید گودرز در بیمارستان لقمان تهرانامیدوار رضایی رئیس بیمارستان لقمان و مادر شهید مدافع سلامت مهشید گودرزتشییع پیکر شهید مدافع سلامت مهشید گودرز در بیمارستان لقمان تهرانتشییع پیکر شهید مدافع سلامت مهشید گودرز در بیمارستان لقمان تهرانتشییع پیکر شهید مدافع سلامت مهشید گودرز در بیمارستان لقمان تهرانتشییع پیکر شهیده مدافع سلامت مهشید گودرزتشییع پیکر شهیده مدافع سلامت مهشید گودرز
الی گشت
;