آرشیو اخبار ؛ جدیدترین اخبار لحظه به لحظه امروز

ساعات پایانی رای گیری انتخابات ۱۴۰۰

حامد جعفرنژاد

انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری و ششمین دوره شورای اسلامی شهر و روستا در شعب مختلف تهران در حال برگزاری است.

ساعات پایانی رای گیری انتخابات 1400ساعات پایانی رای گیری انتخابات 1400ساعات پایانی رای گیری انتخابات 1400ساعات پایانی رای گیری انتخابات 1400ساعات پایانی رای گیری انتخابات 1400ساعات پایانی رای گیری انتخابات 1400ساعات پایانی رای گیری انتخابات 1400ساعات پایانی رای گیری انتخابات 1400ساعات پایانی رای گیری انتخابات 1400ساعات پایانی رای گیری انتخابات 1400ساعات پایانی رای گیری انتخابات 1400ساعات پایانی رای گیری انتخابات 1400ساعات پایانی رای گیری انتخابات 1400ساعات پایانی رای گیری انتخابات 1400ساعات پایانی رای گیری انتخابات 1400ساعات پایانی رای گیری انتخابات 1400ساعات پایانی رای گیری انتخابات 1400ساعات پایانی رای گیری انتخابات 1400ساعات پایانی رای گیری انتخابات 1400ساعات پایانی رای گیری انتخابات 1400ساعات پایانی رای گیری انتخابات 1400ساعات پایانی رای گیری انتخابات 1400ساعات پایانی رای گیری انتخابات 1400ساعات پایانی رای گیری انتخابات 1400
الی گشت