آخرین اخبار | آرشیو اخبار

اجتماع عظیم عشیره عاشورا

محمدحسن اصلانی

مراسم عزاداری شب عاشورای حسینی در اجتماع عظیم عشیره عاشورا با سخنرانی حجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور؛مداحی حاج محمود کریمی،حاج ابراهیم رحیمی،حنیف طاهری در پادگان ۰۶ ارتش با رعایت دستورالعمل های بهداشتی برگزار شد.

مداحی حاج محمود کریمی در مراسم عزاداری شب عاشورای حسینی، اجتماع عظیم عشیره عاشورامراسم عزاداری شب عاشورای حسینی در اجتماع عظیم عشیره عاشوراحجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی در مراسم عزاداری شب عاشورای حسینی، اجتماع عظیم عشیره عاشورا  سخنرانی حجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی در مراسم عزاداری شب عاشورای حسینی، اجتماع عظیم عشیره عاشورا مراسم عزاداری شب عاشورای حسینی در اجتماع عظیم عشیره عاشورا سخنرانی حجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی در مراسم عزاداری شب عاشورای حسینی، اجتماع عظیم عشیره عاشورا مراسم عزاداری شب عاشورای حسینی در اجتماع عظیم عشیره عاشورا سخنرانی حجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی در مراسم عزاداری شب عاشورای حسینی، اجتماع عظیم عشیره عاشورا مراسم عزاداری شب عاشورای حسینی در اجتماع عظیم عشیره عاشورا سخنرانی حجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی در مراسم عزاداری شب عاشورای حسینی، اجتماع عظیم عشیره عاشورا مراسم عزاداری شب عاشورای حسینی در اجتماع عظیم عشیره عاشورااجتماع عظیم عشیره عاشوراحاج محمود کریمی در مراسم عزاداری شب عاشورای حسینی، اجتماع عظیم عشیره عاشورا سخنرانی حجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی در مراسم عزاداری شب عاشورای حسینی، اجتماع عظیم عشیره عاشورا مراسم عزاداری شب عاشورای حسینی در اجتماع عظیم عشیره عاشورا سخنرانی حجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی در مراسم عزاداری شب عاشورای حسینی، اجتماع عظیم عشیره عاشورا مراسم عزاداری شب عاشورای حسینی در اجتماع عظیم عشیره عاشوراحاج محمود کریمی در مراسم عزاداری شب عاشورای حسینی، اجتماع عظیم عشیره عاشورامراسم عزاداری شب عاشورای حسینی در اجتماع عظیم عشیره عاشورا سخنرانی حجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی در مراسم عزاداری شب عاشورای حسینی، اجتماع عظیم عشیره عاشورا حاج محمود کریمی در مراسم عزاداری شب عاشورای حسینی، اجتماع عظیم عشیره عاشورا سخنرانی حجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی در مراسم عزاداری شب عاشورای حسینی، اجتماع عظیم عشیره عاشورا مراسم عزاداری شب عاشورای حسینی در اجتماع عظیم عشیره عاشوراحجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی در مراسم عزاداری شب عاشورای حسینی، اجتماع عظیم عشیره عاشورا حاج محمود کریمی در مراسم عزاداری شب عاشورای حسینی، اجتماع عظیم عشیره عاشوراحجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی در مراسم عزاداری شب عاشورای حسینی، اجتماع عظیم عشیره عاشورا مراسم عزاداری شب عاشورای حسینی در اجتماع عظیم عشیره عاشورامداحی حاج محمود کریمی در مراسم عزاداری شب عاشورای حسینی، اجتماع عظیم عشیره عاشورامراسم عزاداری شب عاشورای حسینی در اجتماع عظیم عشیره عاشورامداحی حاج محمود کریمی در مراسم عزاداری شب عاشورای حسینی، اجتماع عظیم عشیره عاشورامراسم عزاداری شب عاشورای حسینی در اجتماع عظیم عشیره عاشورامداحی حاج محمود کریمی در مراسم عزاداری شب عاشورای حسینی، اجتماع عظیم عشیره عاشورامراسم عزاداری شب عاشورای حسینی در اجتماع عظیم عشیره عاشوراحضور حجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی در مراسم عزاداری شب عاشورای حسینی، اجتماع عظیم عشیره عاشورا مراسم عزاداری شب عاشورای حسینی در اجتماع عظیم عشیره عاشورامداحی حاج حنیف طاهری در مراسم عزاداری شب عاشورای حسینی، اجتماع عظیم عشیره عاشورامراسم عزاداری شب عاشورای حسینی در اجتماع عظیم عشیره عاشورامداحی حاج ابراهیم رحیمی در مراسم عزاداری شب عاشورای حسینی، اجتماع عظیم عشیره عاشورامراسم عزاداری شب عاشورای حسینی در اجتماع عظیم عشیره عاشورامداحی حاج محمود کریمی در مراسم عزاداری شب عاشورای حسینی، اجتماع عظیم عشیره عاشورامراسم عزاداری شب عاشورای حسینی در اجتماع عظیم عشیره عاشورامداحی حاج محمود کریمی در مراسم عزاداری شب عاشورای حسینی، اجتماع عظیم عشیره عاشورامراسم عزاداری شب عاشورای حسینی در اجتماع عظیم عشیره عاشورا
فلای تو دی