آخرین اخبار | آرشیو اخبار

حضور فرماندهان نیروی انتظامی در دفتر نظارت همگانی۱۹۷

سید مصطفی تهرانی

به مناسبت هفته ی نیروی انتظامی فرماندهان نیروی انتظامی در دفتر نظارت همگانی۱۹۷ حضور یافتند و به شکایات و انتقادات مردم رسیدگی کردند.در حاشیه این حضور سردار حسین رحیمی رئیس پلیس تهران بزرگ از تعدادی از شهروندان و کادر نیروی انتظامی تقدیر کرد.

حضور سردار حسین رحیمی رئیس پلیس تهران بزرگ در دفتر نظارت همگانی197حضور سردار محمد حسین حمیدی در دفتر نظارت همگانی197حضور سردار حسین رحیمی رئیس پلیس تهران بزرگ در دفتر نظارت همگانی197حضور فرماندهان نیروی انتظامی در دفتر نظارت همگانی197رسیدگی به شکایات و انتقادات مردم در دفتر نظارت همگانی197حضور فرماندهان نیروی انتظامی در دفتر نظارت همگانی197حضور فرماندهان نیروی انتظامی در دفتر نظارت همگانی197حضور فرماندهان نیروی انتظامی در دفتر نظارت همگانی197حضور فرماندهان نیروی انتظامی در دفتر نظارت همگانی197حضور فرماندهان نیروی انتظامی در دفتر نظارت همگانی197حضور فرماندهان نیروی انتظامی در دفتر نظارت همگانی197حضور فرماندهان نیروی انتظامی در دفتر نظارت همگانی197حضور سردار حسین رحیمی رئیس پلیس تهران بزرگ در دفتر نظارت همگانی197تقدیر سردار حسین رحیمی رئیس پلیس تهران بزرگ از تعدادی از شهروندان و کادر نیروی انتظامیحضور فرماندهان نیروی انتظامی در دفتر نظارت همگانی197حضور فرماندهان نیروی انتظامی در دفتر نظارت همگانی197حضور فرماندهان نیروی انتظامی در دفتر نظارت همگانی197حضور سردار محمد حسین حمیدی در دفتر نظارت همگانی197تقدیر سردار حسین رحیمی رئیس پلیس تهران بزرگ از تعدادی از شهروندان و کادر نیروی انتظامیحضور سردار حسین رحیمی رئیس پلیس تهران بزرگ در دفتر نظارت همگانی197تقدیر سردار حسین رحیمی رئیس پلیس تهران بزرگ از تعدادی از شهروندان و کادر نیروی انتظامی تقدیر سردار حسین رحیمی رئیس پلیس تهران بزرگ از تعدادی از شهروندان و کادر نیروی انتظامیحضور سردار حسین رحیمی رئیس پلیس تهران بزرگ در دفتر نظارت همگانی197حضور فرماندهان نیروی انتظامی در دفتر نظارت همگانی197حضور سردار حسین رحیمی رئیس پلیس تهران بزرگ در دفتر نظارت همگانی197حضور فرماندهان نیروی انتظامی در دفتر نظارت همگانی197حضور سردار حسین رحیمی رئیس پلیس تهران بزرگ در دفتر نظارت همگانی197
فلای تو دی