آخرین اخبار | آرشیو اخبار

امضای یادداشت تفاهم دولت ژاپن و ایران

حامد جعفرنژاد

مراسم امضای یادداشت تفاهم میان دولت ژاپن و نمایندگی سازمان جهانی بهداشت(WHO)در جمهوری اسلامی ایران با موضوع پروژه گسترش ظرفیت نظام سلامت در مقابله با بحران کرونا کووید-۱۹(COVID-۱۹ Data ) از طریق تامین تجهیزات پزشکی با حضور هیروتاکاماتسئو کاردار سفارت ژاپن در ایران،سیدجعفر حسین نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران و محمدحسین نیکنام مدیرکل روابط بین الملل وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی صبح امروز سه شنبه ۴ آبان ۱۴۰۰ در دفتر سازمان جهانی بهداشت(WHO)جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.

 امضای یادداشت تفاهم میان دولت ژاپن و نمایندگی سازمان جهانی بهداشت(WHO)در جمهوری اسلامی ایران با حضور هیروتاکاماتسئو کاردار سفارت ژاپن،سیدجعفر حسین و محمدحسین نیکناممراسم امضای یادداشت تفاهم میان دولت ژاپن و نمایندگی سازمان جهانی بهداشت(WHO)در جمهوری اسلامی ایران با موضوع چروژه گسترش ظرفیت نظام سلامت در مقابله با بحران کووید-19 از طریق تامین تجهیزات پزشکیمراسم امضای یادداشت تفاهم میان دولت ژاپن و نمایندگی سازمان جهانی بهداشت(WHO)در جمهوری اسلامی ایران با موضوع چروژه گسترش ظرفیت نظام سلامت در مقابله با بحران کووید-19 از طریق تامین تجهیزات پزشکیمراسم امضای یادداشت تفاهم میان دولت ژاپن و نمایندگی سازمان جهانی بهداشت(WHO)در جمهوری اسلامی ایران با موضوع چروژه گسترش ظرفیت نظام سلامت در مقابله با بحران کووید-19 از طریق تامین تجهیزات پزشکیسیدجعفر حسین نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایرانهیروتاکاماتسئو کاردار سفارت ژاپن در ایرانمحمدحسین نیکنام مدیرکل روابط بین الملل وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکیمراسم امضای یادداشت تفاهم میان دولت ژاپن و نمایندگی سازمان جهانی بهداشت(WHO)در جمهوری اسلامی ایران با موضوع چروژه گسترش ظرفیت نظام سلامت در مقابله با بحران کووید-19 از طریق تامین تجهیزات پزشکی امضای یادداشت تفاهم میان دولت ژاپن و نمایندگی سازمان جهانی بهداشت(WHO)در جمهوری اسلامی ایرانمراسم امضای یادداشت تفاهم میان دولت ژاپن و نمایندگی سازمان جهانی بهداشت(WHO)در جمهوری اسلامی ایران با موضوع چروژه گسترش ظرفیت نظام سلامت در مقابله با بحران کووید-19 از طریق تامین تجهیزات پزشکی امضای یادداشت تفاهم میان دولت ژاپن و نمایندگی سازمان جهانی بهداشت(WHO)در جمهوری اسلامی ایران با حضور هیروتاکاماتسئو کاردار سفارت ژاپن،سیدجعفر حسین و محمدحسین نیکنام امضای یادداشت تفاهم میان دولت ژاپن و نمایندگی سازمان جهانی بهداشت(WHO)در جمهوری اسلامی ایران با حضور هیروتاکاماتسئو کاردار سفارت ژاپن،سیدجعفر حسین  امضای یادداشت تفاهم میان دولت ژاپن و نمایندگی سازمان جهانی بهداشت(WHO)در جمهوری اسلامی ایران با حضور هیروتاکاماتسئو کاردار سفارت ژاپن،سیدجعفر حسین و محمدحسین نیکنامپرسش خبرنگار تسنیم از سیدجعفر حسین نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران سیدجعفر حسین نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایرانسیدجعفر حسین نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایرانمراسم امضای یادداشت تفاهم میان دولت ژاپن و نمایندگی سازمان جهانی بهداشت(WHO)در جمهوری اسلامی ایران با موضوع چروژه گسترش ظرفیت نظام سلامت در مقابله با بحران کووید-19 از طریق تامین تجهیزات پزشکیهیروتاکاماتسئو کاردار سفارت ژاپن در ایرانپرسش خبرنگار ژاپن از محمدحسین نیکنام مدیرکل روابط بین الملل وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکیتفاهمنامه تجهیزات پزشکی ژاپن و ایرانمحمدحسین نیکنام مدیرکل روابط بین الملل وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکیسیدجعفر حسین نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایرانمراسم امضای یادداشت تفاهم میان دولت ژاپن و نمایندگی سازمان جهانی بهداشت(WHO)در جمهوری اسلامی ایران با موضوع چروژه گسترش ظرفیت نظام سلامت در مقابله با بحران کووید-19 از طریق تامین تجهیزات پزشکیمراسم امضای یادداشت تفاهم میان دولت ژاپن و نمایندگی سازمان جهانی بهداشت(WHO)در جمهوری اسلامی ایران با موضوع چروژه گسترش ظرفیت نظام سلامت در مقابله با بحران کووید-19 از طریق تامین تجهیزات پزشکیمراسم امضای یادداشت تفاهم میان دولت ژاپن و نمایندگی سازمان جهانی بهداشت(WHO)در جمهوری اسلامی ایران با موضوع چروژه گسترش ظرفیت نظام سلامت در مقابله با بحران کووید-19 از طریق تامین تجهیزات پزشکیمراسم امضای یادداشت تفاهم میان دولت ژاپن و نمایندگی سازمان جهانی بهداشت(WHO)در جمهوری اسلامی ایران با موضوع چروژه گسترش ظرفیت نظام سلامت در مقابله با بحران کووید-19 از طریق تامین تجهیزات پزشکیسیدجعفر حسین نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران امضای یادداشت تفاهم میان دولت ژاپن و نمایندگی سازمان جهانی بهداشت(WHO)در جمهوری اسلامی ایران با حضور هیروتاکاماتسئو کاردار سفارت ژاپن و سیدجعفر حسین نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایرانسیدجعفر حسین نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران
فلای تو دی