آخرین اخبار | آرشیو اخبار

دیدارهای امروز وزیر امور خارجه

مسعود شهرستانی

«رشید مردوف» وزیر خارجه ترکمنستان ، «شاه محمود قریشی» وزیر خارجه پاکستان و «سراج الدین مهرالدین» وزیر خارجه تاجیکستان که به منظور شرکت در نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان به تهران سفر کرده اند ، صبح سه‌شنبه ۴ آبان مورد استقبال رسمی حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتند پس از آن وزرای خارجه در نشستی دوجانبه به گفت‌وگو نشستند.

حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایرانحسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایراندیدار وزرای خارجه ایران و رشید مردوف معاون رئیس کابینه وزرا و وزیر امور خارجه ترکمنستاندیدار وزرای خارجه ایران و رشید مردوف معاون رئیس کابینه وزرا و وزیر امور خارجه ترکمنستاندیدار وزرای خارجه ایران و رشید مردوف معاون رئیس کابینه وزرا و وزیر امور خارجه ترکمنستاندیدار وزرای خارجه ایران و رشید مردوف معاون رئیس کابینه وزرا و وزیر امور خارجه ترکمنستاندیدار وزرای خارجه ایران و رشید مردوف معاون رئیس کابینه وزرا و وزیر امور خارجه ترکمنستاندیدار وزرای خارجه ایران و رشید مردوف معاون رئیس کابینه وزرا و وزیر امور خارجه ترکمنستاندیدار وزرای خارجه ایران و رشید مردوف معاون رئیس کابینه وزرا و وزیر امور خارجه ترکمنستاندیدار وزرای خارجه ایران و رشید مردوف معاون رئیس کابینه وزرا و وزیر امور خارجه ترکمنستاندیدار وزرای خارجه ایران و رشید مردوف معاون رئیس کابینه وزرا و وزیر امور خارجه ترکمنستاندیدار وزرای خارجه ایران و رشید مردوف معاون رئیس کابینه وزرا و وزیر امور خارجه ترکمنستانحسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایراندیدار وزرای خارجه ایران و رشید مردوف معاون رئیس کابینه وزرا و وزیر امور خارجه ترکمنستاندیدار وزرای خارجه ایران و رشید مردوف معاون رئیس کابینه وزرا و وزیر امور خارجه ترکمنستانحسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایراندیدار وزرای خارجه ایران و رشید مردوف معاون رئیس کابینه وزرا و وزیر امور خارجه ترکمنستاندیدار وزرای خارجه ایران و رشید مردوف معاون رئیس کابینه وزرا و وزیر امور خارجه ترکمنستانحسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایراندیدار وزرای خارجه ایران و رشید مردوف معاون رئیس کابینه وزرا و وزیر امور خارجه ترکمنستاندیدار وزرای خارجه ایران و «شاه محمود قریشی» وزیر خارجه پاکستاندیدار وزرای خارجه ایران و «شاه محمود قریشی» وزیر خارجه پاکستانحسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایراندیدار وزرای خارجه ایران و «شاه محمود قریشی» وزیر خارجه پاکستاندیدار وزرای خارجه ایران و «شاه محمود قریشی» وزیر خارجه پاکستاندیدار وزرای خارجه ایران و «شاه محمود قریشی» وزیر خارجه پاکستاندیدار وزرای خارجه ایران و «شاه محمود قریشی» وزیر خارجه پاکستاندیدار وزرای خارجه ایران و «شاه محمود قریشی» وزیر خارجه پاکستاندرحاشیه دیدار های امروز وزیر امور خارجهدیدارهای امروز وزیر امور خارجهحسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایرانسراج الدین مهرالدین وزیر امورخارجه تاجیکستاندیدار امیرعبداللهیان وزیرخارجه ایران با سراج الدین مهرالدین وزیر خارجه تاجیکستاندیدار امیرعبداللهیان وزیرخارجه ایران با سراج الدین مهرالدین وزیر خارجه تاجیکستاندیدار امیرعبداللهیان وزیرخارجه ایران با سراج الدین مهرالدین وزیر خارجه تاجیکستاندیدار امیرعبداللهیان وزیرخارجه ایران با سراج الدین مهرالدین وزیر خارجه تاجیکستاندیدار امیرعبداللهیان وزیرخارجه ایران با سراج الدین مهرالدین وزیر خارجه تاجیکستاندیدار امیرعبداللهیان وزیرخارجه ایران با سراج الدین مهرالدین وزیر خارجه تاجیکستانحسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایراندیدارهای امروز وزیر امور خارجه
فلای تو دی