آخرین اخبار | آرشیو اخبار

آیین بهره‌برداری از ۱۱۰ دستگاه اتوبوس در ناوگان حمل‌ونقل عمومی

مسعود شهرستانی

آیین بهره‌برداری از ۱۱۰ دستگاه اتوبوس جدید در ناوگان حمل‌ونقل عمومی با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران و مهدی چمران رییس شورای شهر تهران برگزار شد.

آیین بهره‌برداری از 110 دستگاه اتوبوس در ناوگان حمل‌ونقل عمومیآیین بهره‌برداری از 110 دستگاه اتوبوس در ناوگان حمل‌ونقل عمومیآیین بهره‌برداری از 110 دستگاه اتوبوس در ناوگان حمل‌ونقل عمومیآیین بهره‌برداری از 110 دستگاه اتوبوس در ناوگان حمل‌ونقل عمومیعلیرضا زاکانی شهردار تهران در آیین بهره‌برداری از 110 دستگاه اتوبوس در ناوگان حمل‌ونقل عمومیعلیرضا زاکانی شهردار تهران در آیین بهره‌برداری از 110 دستگاه اتوبوس در ناوگان حمل‌ونقل عمومیآیین بهره‌برداری از 110 دستگاه اتوبوس در ناوگان حمل‌ونقل عمومیآیین بهره‌برداری از 110 دستگاه اتوبوس در ناوگان حمل‌ونقل عمومیآیین بهره‌برداری از 110 دستگاه اتوبوس در ناوگان حمل‌ونقل عمومیآیین بهره‌برداری از 110 دستگاه اتوبوس در ناوگان حمل‌ونقل عمومیآیین بهره‌برداری از 110 دستگاه اتوبوس در ناوگان حمل‌ونقل عمومیعلیرضا زاکانی شهردار تهران در آیین بهره‌برداری از 110 دستگاه اتوبوس در ناوگان حمل‌ونقل عمومیآیین بهره‌برداری از 110 دستگاه اتوبوس در ناوگان حمل‌ونقل عمومیآیین بهره‌برداری از 110 دستگاه اتوبوس در ناوگان حمل‌ونقل عمومیسخنرانی مجتبی شفیعی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهرانآیین بهره‌برداری از 110 دستگاه اتوبوس در ناوگان حمل‌ونقل عمومیآیین بهره‌برداری از 110 دستگاه اتوبوس در ناوگان حمل‌ونقل عمومیآیین بهره‌برداری از 110 دستگاه اتوبوس در ناوگان حمل‌ونقل عمومیآیین بهره‌برداری از 110 دستگاه اتوبوس در ناوگان حمل‌ونقل عمومیآیین بهره‌برداری از 110 دستگاه اتوبوس در ناوگان حمل‌ونقل عمومیسخنرانی مهدی چمران رییس شورای شهر تهران در آیین بهره‌برداری از 110 دستگاه اتوبوس در ناوگان حمل‌ونقل عمومیآیین بهره‌برداری از 110 دستگاه اتوبوس در ناوگان حمل‌ونقل عمومیآیین بهره‌برداری از 110 دستگاه اتوبوس در ناوگان حمل‌ونقل عمومیآیین بهره‌برداری از 110 دستگاه اتوبوس در ناوگان حمل‌ونقل عمومیسخنرانی علیرضا زاکانی شهردار تهران در آیین بهره‌برداری از 110 دستگاه اتوبوس در ناوگان حمل‌ونقل عمومیسخنرانی علیرضا زاکانی شهردار تهران در آیین بهره‌برداری از 110 دستگاه اتوبوس در ناوگان حمل‌ونقل عمومیآیین بهره‌برداری از 110 دستگاه اتوبوس در ناوگان حمل‌ونقل عمومیسخنرانی علیرضا زاکانی شهردار تهران در آیین بهره‌برداری از 110 دستگاه اتوبوس در ناوگان حمل‌ونقل عمومیآیین بهره‌برداری از 110 دستگاه اتوبوس در ناوگان حمل‌ونقل عمومیآیین بهره‌برداری از 110 دستگاه اتوبوس در ناوگان حمل‌ونقل عمومیآیین بهره‌برداری از 110 دستگاه اتوبوس در ناوگان حمل‌ونقل عمومیعلیرضا زاکانی شهردار تهران و مهدی چمران رییس شورای شهر تهران در آیین بهره‌برداری از 110 دستگاه اتوبوس در ناوگان حمل‌ونقل عمومیعلیرضا زاکانی شهردار تهران و مهدی چمران رییس شورای شهر تهران در آیین بهره‌برداری از 110 دستگاه اتوبوس در ناوگان حمل‌ونقل عمومیعلیرضا زاکانی شهردار تهران در آیین بهره‌برداری از 110 دستگاه اتوبوس در ناوگان حمل‌ونقل عمومیآیین بهره‌برداری از 110 دستگاه اتوبوس در ناوگان حمل‌ونقل عمومی علیرضا زاکانی شهردار تهران در آیین بهره‌برداری از 110 دستگاه اتوبوس در ناوگان حمل‌ونقل عمومیپرویز سروری در آیین بهره‌برداری از 110 دستگاه اتوبوس در ناوگان حمل‌ونقل عمومیآیین بهره‌برداری از 110 دستگاه اتوبوس در ناوگان حمل‌ونقل عمومی
فلای تو دی