توزیع ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات دولت برای هنرمندان از این هفته

تصویربرداران: احمدرضا آبی - حسین فریدونی - محمدرضا گلرو مفرد

فلای تو دی