آخرین اخبار | آرشیو اخبار

دیدار وزرای امور خارجه ایران و مجارستان

محمد حسن‌زاده

پیتر سیارتو وزیر امور خارجه و تجارت مجارستان که در رأس هیأتی اقتصادی به تهران سفر کرده امروز پنجشنبه ۲۵ آذر ماه ۱۴۰۰ با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفت و گو کرد.

دیدار پیتر سیارتو با حسین امیرعبداللهیان وزرای امور خارجه ایران و مجارستان در حاشیه دیدار پیتر سیارتو با حسین امیرعبداللهیان وزرای امور خارجه ایران و مجارستان دیدار پیتر سیارتو با حسین امیرعبداللهیان وزرای امور خارجه ایران و مجارستان دیدار پیتر سیارتو با حسین امیرعبداللهیان وزرای امور خارجه ایران و مجارستان دیدار پیتر سیارتو با حسین امیرعبداللهیان وزرای امور خارجه ایران و مجارستان دیدار پیتر سیارتو با حسین امیرعبداللهیان وزرای امور خارجه ایران و مجارستان دیدار پیتر سیارتو با حسین امیرعبداللهیان وزرای امور خارجه ایران و مجارستان دیدار پیتر سیارتو با حسین امیرعبداللهیان وزرای امور خارجه ایران و مجارستان دیدار پیتر سیارتو با حسین امیرعبداللهیان وزرای امور خارجه ایران و مجارستان دیدار پیتر سیارتو با حسین امیرعبداللهیان وزرای امور خارجه ایران و مجارستان دیدار پیتر سیارتو با حسین امیرعبداللهیان وزرای امور خارجه ایران و مجارستان دیدار پیتر سیارتو با حسین امیرعبداللهیان وزرای امور خارجه ایران و مجارستان دیدار پیتر سیارتو با حسین امیرعبداللهیان وزرای امور خارجه ایران و مجارستان دیدار پیتر سیارتو با حسین امیرعبداللهیان وزرای امور خارجه ایران و مجارستان دیدار وزرای امور خارجه ایران و مجارستانپیتر سیارتو وزیر امور خارجه و تجارت مجارستاندیدار پیتر سیارتو با حسین امیرعبداللهیان وزرای امور خارجه ایران و مجارستان امضاء تفاهم نامه همکاری بین ایران و مجارستان توسط پیتر سیارتو با حسین امیرعبداللهیان وزرای امور خارجه ایران و مجارستان امضاء تفاهم نامه همکاری بین ایران و مجارستان توسط پیتر سیارتو با حسین امیرعبداللهیان وزرای امور خارجه ایران و مجارستان تفاهم نامه همکاری بین ایران و مجارستان توسط پیتر سیارتو با حسین امیرعبداللهیان وزرای امور خارجه ایران و مجارستان امضاء تفاهم همکاری‌های فرهنگی بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران و وزارت ظرفیت‌های انسانی مجارستانامضاء تفاهم همکاری‌های فرهنگی بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران و وزارت ظرفیت‌های انسانی مجارستانتفاهم همکاری‌های فرهنگی بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران و وزارت ظرفیت‌های انسانی مجارستاندیدار پیتر سیارتو با حسین امیرعبداللهیان وزرای امور خارجه ایران و مجارستان دیدار پیتر سیارتو با حسین امیرعبداللهیان وزرای امور خارجه ایران و مجارستان پیتر سیارتو وزیر امور خارجه و تجارت مجارستاندیدار پیتر سیارتو با حسین امیرعبداللهیان وزرای امور خارجه ایران و مجارستان دیدار پیتر سیارتو با حسین امیرعبداللهیان وزرای امور خارجه ایران و مجارستان حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجهدیدار پیتر سیارتو با حسین امیرعبداللهیان وزرای امور خارجه ایران و مجارستان حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجهپیتر سیارتو وزیر امور خارجه و تجارت مجارستانپیتر سیارتو وزیر امور خارجه و تجارت مجارستاندیدار پیتر سیارتو با حسین امیرعبداللهیان وزرای امور خارجه ایران و مجارستان
فلای تو دی