آخرین اخبار | آرشیو اخبار

آغاز فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن کرونای نورا

محمد حسن‌زاده

فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن کرونای نورا با تزریق واکسن به سردار حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سالن همایش های صدرا بیمارستان بقیةالله آغاز شد.

مراسم آغاز فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن کرونای نورا در سالن همایش های صدرا بیمارستان بقیةاللهحسن ابوالقاسمی فرمانده دانشگاه بقیه الله (عج) در مراسم آغاز فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن کرونای نورا در سالن همایش های صدرامراسم آغاز فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن کرونای نورا در سالن همایش های صدرا بیمارستان بقیةاللهمراسم آغاز فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن کرونای نورا در سالن همایش های صدرا بیمارستان بقیةاللهسردار حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مراسم آغاز فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن کرونای نورا در سالن همایش های صدرا بیمارستان بقیةاللهبهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت در مراسم آغاز فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن کرونای نورا در سالن همایش های صدرا بیمارستان بقیةاللهسردار حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مراسم آغاز فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن کرونای نورا در سالن همایش های صدرا بیمارستان بقیةاللهسردار حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مراسم آغاز فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن کرونای نورا در سالن همایش های صدرا بیمارستان بقیةاللهسردار حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مراسم آغاز فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن کرونای نورا در سالن همایش های صدرا بیمارستان بقیةاللهسردار حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مراسم آغاز فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن کرونای نورا در سالن همایش های صدرا بیمارستان بقیةاللهسردار حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مراسم آغاز فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن کرونای نورا در سالن همایش های صدرا بیمارستان بقیةاللهبهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت و سردار حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مراسم آغاز فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن کرونای نورا در سالن همایش های صدرا بیمارستان بقیةاللهبهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت و سردار حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مراسم آغاز فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن کرونای نورا در سالن همایش های صدرا بیمارستان بقیةاللهبهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت و سردار حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مراسم آغاز فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن کرونای نورا در سالن همایش های صدرا بیمارستان بقیةاللهبهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت و سردار حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مراسم آغاز فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن کرونای نورا در سالن همایش های صدرا بیمارستان بقیةاللهبهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت و سردار حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مراسم آغاز فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن کرونای نورا در سالن همایش های صدرا بیمارستان بقیةاللهبهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت و سردار حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مراسم آغاز فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن کرونای نورا در سالن همایش های صدرا بیمارستان بقیةاللهتزریق واکسن به سردار حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مراسم آغاز فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن کرونای نورا در سالن همایش های صدرا بیمارستان بقیةاللهتزریق واکسن به سردار حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مراسم آغاز فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن کرونای نورا در سالن همایش های صدرا بیمارستان بقیةاللهتزریق واکسن به سردار حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مراسم آغاز فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن کرونای نورا در سالن همایش های صدرا بیمارستان بقیةاللهتزریق واکسن به سردار حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مراسم آغاز فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن کرونای نورا در سالن همایش های صدرا بیمارستان بقیةاللهتزریق واکسن به سردار حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مراسم آغاز فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن کرونای نورا در سالن همایش های صدرا بیمارستان بقیةاللهتزریق واکسن به سردار حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مراسم آغاز فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن کرونای نورا در سالن همایش های صدرا بیمارستان بقیةاللهتزریق واکسن به سردار حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مراسم آغاز فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن کرونای نورا در سالن همایش های صدرا بیمارستان بقیةاللهسردار حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مراسم آغاز فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن کرونای نورا در سالن همایش های صدرا بیمارستان بقیةاللهآغاز فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن کرونای نورا
فلای تو دی