آخرین اخبار | آرشیو اخبار

تزریق دُز سوم واکسن کرونا در گرگان

مصطفی حسن زاده

در حال حاضرسه مرکز واکسیناسیون کرونا در شهر گرگان مشغول به کار هستند ،یکی از این مراکز در مصلی نماز جمعه گرگان است که در دو نوبت صبح و عصر فعالیت دارد و تزریق دُز سوم واکسن مطابق دستورعمل ها در این مرکز انجام میشود.

تزریق دُز سوم واکسن کرونا در گرگانتزریق دُز سوم واکسن کرونا در گرگانتزریق دُز سوم واکسن کرونا در گرگانتزریق دُز سوم واکسن کرونا در گرگانتزریق دُز سوم واکسن کرونا در گرگانتزریق دُز سوم واکسن کرونا در گرگانتزریق دُز سوم واکسن کرونا در گرگانتزریق دُز سوم واکسن کرونا در گرگانتزریق دُز سوم واکسن کرونا در گرگانتزریق دُز سوم واکسن کرونا در گرگانتزریق دُز سوم واکسن کرونا در گرگانتزریق دُز سوم واکسن کرونا در گرگانتزریق دُز سوم واکسن کرونا در گرگانتزریق دُز سوم واکسن کرونا در گرگانتزریق دُز سوم واکسن کرونا در گرگانتزریق دُز سوم واکسن کرونا در گرگانتزریق دُز سوم واکسن کرونا در گرگانتزریق دُز سوم واکسن کرونا در گرگانتزریق دُز سوم واکسن کرونا در گرگانتزریق دُز سوم واکسن کرونا در گرگانتزریق دُز سوم واکسن کرونا در گرگانتزریق دُز سوم واکسن کرونا در گرگانتزریق دُز سوم واکسن کرونا در گرگانتزریق دُز سوم واکسن کرونا در گرگانتزریق دُز سوم واکسن کرونا در گرگان
فلای تو دی