آخرین اخبار | آرشیو اخبار

بزرگداشت پنجمین سالگرد ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی

سید مصطفی تهرانی

مراسم پنجمین سالگرد ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی شامگاه پنجشنبه ۱۶ دی ۱۴۰۰ با حضور حجت الاسلام سید حسن خمینی تولیت حرم مطهر امام خمینی، اعضای خانواده آیت الله هاشمی رفسنجانی، در حرم امام راحل برگزار شد.

حجت الاسلام سید حسن خمینی تولیت حرم مطهر امام خمینی درپنجمین سالگرد بزرگداشت ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی حضور عفت مرعشی و فائزه هاشمی رفسنجانی درپنجمین سالگرد بزرگداشت ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی حضور مصطفی کواکبیان و محمد باقر نوبخت درپنجمین سالگرد بزرگداشت ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی پنجمین سالگرد بزرگداشت ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی حضور مجید انصاری درپنجمین سالگرد بزرگداشت ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی حضور حجت الاسلام سید حسن خمینی تولیت حرم مطهر امام خمینی و اسحاق جهانگیری درپنجمین سالگرد بزرگداشت ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی پنجمین سالگرد بزرگداشت ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی حجت الاسلام سید حسن خمینی تولیت حرم مطهر امام خمینی درپنجمین سالگرد بزرگداشت ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی پنجمین سالگرد بزرگداشت ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی حضور حجت الاسلام سید حسن خمینی تولیت حرم مطهر امام خمینی و اسحاق جهانگیری درپنجمین سالگرد بزرگداشت ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی حضور یاسر هاشمی رفسنجانی درپنجمین سالگرد بزرگداشت ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی پنجمین سالگرد بزرگداشت ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی حضور محمدباقر نوبخت درپنجمین سالگرد بزرگداشت ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی پنجمین سالگرد بزرگداشت ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی حضورمحمود واعظی درپنجمین سالگرد بزرگداشت ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی پنجمین سالگرد بزرگداشت ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی حضور محمدباقر نوبخت،پیروز حناچی و محسن هاشمی رفسنجانی درپنجمین سالگرد بزرگداشت ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی سخنرانی اسحاق جهانگیری درپنجمین سالگرد بزرگداشت ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی حضور احمد خمینی درپنجمین سالگرد بزرگداشت ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانیحضورحجت الاسلام سید حسن خمینی، محمدباقر نوبخت،اسحاق جهانگیری و محسن هاشمی رفسنجانی درپنجمین سالگرد بزرگداشت ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی حضور مصطفی کواکبیان درپنجمین سالگرد بزرگداشت ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی پنجمین سالگرد بزرگداشت ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی حضور حجت الاسلام سید حسن خمینی تولیت حرم مطهر امام خمینی و اسحاق جهانگیری درپنجمین سالگرد بزرگداشت ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی سخنرانی اسحاق جهانگیری درپنجمین سالگرد بزرگداشت ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی سخنرانی محسن هاشمی رفسنجانی درپنجمین سالگرد بزرگداشت ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی حضور مهدی هاشمی رفسنجانی درپنجمین سالگرد بزرگداشت ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی حضورفائزه هاشمی رفسنجانی و مصطفی کواکبیان درپنجمین سالگرد بزرگداشت ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی پنجمین سالگرد بزرگداشت ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی حضور محسن هاشمی رفسنجانی درپنجمین سالگرد بزرگداشت ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی پنجمین سالگرد بزرگداشت ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی سخنرانی فاطمه هاشمی رفسنجانی درپنجمین سالگرد بزرگداشت ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی محسن هاشمی رفسنجانی درپنجمین سالگرد بزرگداشت ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی حضور عفت مرعشی و فائزه هاشمی رفسنجانی درپنجمین سالگرد بزرگداشت ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی حجت الاسلام سید حسن خمینی تولیت حرم مطهر امام خمینی درپنجمین سالگرد بزرگداشت ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانیپنجمین سالگرد بزرگداشت ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی
فلای تو دی