آخرین اخبار | آرشیو اخبار

مراسم رونمایی از کتاب جنگ شناختی

حسن‌زاده - اشتری

مراسم رونمایی از کتاب جنگ‌ شناختی علم پیروزی در نبرد ذهن‌ها، تألیف دکتر حمیدرضا مقدم‌فر و دکتر ابراهیم محسنی آهویی صبح امروز، ۲۵ دی‌ماه،‌ در سالن اجتماعات خبرگزاری تسنیم برگزار شد.

 حمیدرضا مقدم‌فر در مراسم رونمایی از کتاب جنگ شناختیمجید قلی زاده مدیرعامل خبرگزاری تسنیم و حمیدرضا مقدم‌فر در مراسم رونمایی از کتاب جنگ شناختیسعدالله زارعی در مراسم رونمایی از کتاب جنگ شناختیمجید قلی زاده مدیرعامل خبرگزاری تسنیم و حمیدرضا مقدم‌فر در مراسم رونمایی از کتاب جنگ شناختیمراسم رونمایی از کتاب جنگ شناختیمراسم رونمایی از کتاب جنگ شناختیعباس سلیمی نمین در مراسم رونمایی از کتاب جنگ شناختی حمیدرضا مقدم‌فر در مراسم رونمایی از کتاب جنگ شناختیسعدالله زارعی و عباس سلیمی نمین در مراسم رونمایی از کتاب جنگ شناختیمراسم رونمایی از کتاب جنگ شناختیمراسم رونمایی از کتاب جنگ شناختیجعفر درونه در مراسم رونمایی از کتاب جنگ شناختی حمیدرضا مقدم‌فر در مراسم رونمایی از کتاب جنگ شناختیعباس توانگر قائم مقام خبرگزاری فارس در مراسم رونمایی از کتاب جنگ شناختیارتباط تصویری ابراهیم محسنی آهویی در مراسم رونمایی از کتاب جنگ شناختیجعفر درونه در مراسم رونمایی از کتاب جنگ شناختیجعفر درونه در مراسم رونمایی از کتاب جنگ شناختیمحمد مهدی دانی و عباس توانگر در مراسم رونمایی از کتاب جنگ شناختیمجید قلی زاده مدیرعامل خبرگزاری تسنیم و حمیدرضا مقدم‌فر در مراسم رونمایی از کتاب جنگ شناختیمجید قلی زاده مدیرعامل خبرگزاری تسنیم در مراسم رونمایی از کتاب جنگ شناختی حمیدرضا مقدم‌فر در مراسم رونمایی از کتاب جنگ شناختیمراسم رونمایی از کتاب جنگ شناختی حمیدرضا مقدم‌فر در مراسم رونمایی از کتاب جنگ شناختیجعفر درونه در مراسم رونمایی از کتاب جنگ شناختی حمیدرضا مقدم‌فر در مراسم رونمایی از کتاب جنگ شناختیمراسم رونمایی از کتاب جنگ شناختی حمیدرضا مقدم‌فر در مراسم رونمایی از کتاب جنگ شناختیمجید قلی زاده مدیرعامل خبرگزاری تسنیم و حمیدرضا مقدم‌فر در مراسم رونمایی از کتاب جنگ شناختیمجید قلی زاده مدیرعامل خبرگزاری تسنیم و حمیدرضا مقدم‌فر در مراسم رونمایی از کتاب جنگ شناختی حمیدرضا مقدم‌فر در مراسم رونمایی از کتاب جنگ شناختیمجید قلی زاده مدیرعامل خبرگزاری تسنیم و حمیدرضا مقدم‌فر در مراسم رونمایی از کتاب جنگ شناختی حمیدرضا مقدم‌فر در مراسم رونمایی از کتاب جنگ شناختی حمیدرضا مقدم‌فر در مراسم رونمایی از کتاب جنگ شناختیمجید قلی زاده مدیرعامل خبرگزاری تسنیم و حمیدرضا مقدم‌فر در مراسم رونمایی از کتاب جنگ شناختی حمیدرضا مقدم‌فر در مراسم رونمایی از کتاب جنگ شناختی مراسم رونمایی از کتاب جنگ شناختی مراسم رونمایی از کتاب جنگ شناختی حمیدرضا مقدم‌فر در مراسم رونمایی از کتاب جنگ شناختی حمیدرضا مقدم‌فر در مراسم رونمایی از کتاب جنگ شناختی حمیدرضا مقدم‌فر در مراسم رونمایی از کتاب جنگ شناختی
فلای تو دی