آخرین اخبار | آرشیو اخبار

بزرگداشت مقام زن با حضور رئیس جمهور

مقداد مددی

مراسم بزرگداشت مقام زن صبح امروز با حضور رئیس جمهور در سالن اجلاس سران تهران برگزار شد.

بزرگداشت مقام زن با حضور رئیس جمهورانسیه خزعلی معاون امور زنان رئیس جمهوربزرگداشت مقام زن با حضور رئیس جمهوربزرگداشت مقام زن با حضور رئیس جمهوربزرگداشت مقام زن با حضور رئیس جمهوربزرگداشت مقام زن با حضور رئیس جمهوربزرگداشت مقام زن با حضور رئیس جمهوربزرگداشت مقام زن با حضور رئیس جمهوربزرگداشت مقام زن با حضور رئیس جمهورسید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در مراسم بزرگداشت مقام زنسید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در مراسم بزرگداشت مقام زنسید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در مراسم بزرگداشت مقام زنسید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در مراسم بزرگداشت مقام زنبزرگداشت مقام زن با حضور رئیس جمهورانسیه خزعلی معاون امور زنان رئیس جمهورسید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در مراسم بزرگداشت مقام زنبزرگداشت مقام زن با حضور رئیس جمهورسخنرانی سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در مراسم بزرگداشت مقام زنبزرگداشت مقام زن با حضور رئیس جمهورسخنرانی سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در مراسم بزرگداشت مقام زنبزرگداشت مقام زن با حضور رئیس جمهوربزرگداشت مقام زن با حضور رئیس جمهورسخنرانی سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در مراسم بزرگداشت مقام زنسخنرانی سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در مراسم بزرگداشت مقام زنبزرگداشت مقام زن با حضور رئیس جمهوربزرگداشت مقام زن با حضور رئیس جمهوربزرگداشت مقام زن با حضور رئیس جمهوربزرگداشت مقام زن با حضور رئیس جمهورسید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در مراسم بزرگداشت مقام زنسید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در مراسم بزرگداشت مقام زن
کارگزاری فارابی