درصد بالای گوگرد مازوت تحویلی به نیروگاه‌ها

درحالی که گوگرد مازوت تحویلی به نیروگاه‌ها بین ۲.۵ تا ۳.۵ درصد است، برای پاس کردن الزامات استانداردها، باید این مقدار، زیر نیم درصد باشد.

‌تصویربردار: یوسف بیابانی 

فلای تو دی