چپی‌ها و مجاهدین خلق توان ایجاد انقلاب نداشتند

جواد منصوری معتقد است که چپی‌ها و سازمان مجاهدین خلق توان ایجاد انقلاب نداشتند و به دلیل مسیری که در پیش گرفتند در نهایت در برابر مردم ایستادند. او می‌گوید من در دوران پیش از انقلاب به آن‌ها گفتم که شما روزی در برابر مردم خواهید ایستاد.



فلای تو دی