مستندی عینی از آزادی در سلطنت پهلوی

مستند "نقض" روایتی عینی از یک "شاهد عینی" را درباره ادعای آزادی در سلطنت پهلوی، پیش روی مخاطب "جوان پرسشگر امروز" قرار می‌دهد که در معرض "وارونه نمایی" رسانه‌های معاند است.

        

واژه های کاربردی مرتبط
الی گشت