آخرین اخبار | آرشیو اخبار

دیدار رافائل گروسی با امیرعبداللهیان

مقداد مددی

رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی با حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه دیدار و گفتگو کرد.

حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجهدیدار رافائل گروسی با امیرعبداللهیاندیدار رافائل گروسی با امیرعبداللهیاندیدار رافائل گروسی با امیرعبداللهیاندیدار رافائل گروسی با امیرعبداللهیاندیدار رافائل گروسی با امیرعبداللهیاندیدار رافائل گروسی با امیرعبداللهیاندیدار رافائل گروسی با امیرعبداللهیاندیدار رافائل گروسی با امیرعبداللهیاندیدار رافائل گروسی با امیرعبداللهیاندیدار رافائل گروسی با امیرعبداللهیاندیدار رافائل گروسی با امیرعبداللهیاندیدار رافائل گروسی با امیرعبداللهیانرافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمیدیدار رافائل گروسی با امیرعبداللهیانرافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمیدیدار رافائل گروسی با امیرعبداللهیانرافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمیدیدار رافائل گروسی با امیرعبداللهیان
فلای تو دی