آخرین اخبار | آرشیو اخبار

اکران خصوصی فیلم موقعیت مهدی

محمدحسن اصلانی

اکران خصوصی فیلم موقعیت مهدی با حضور سردار اسماعیل قاآنی فرمانده سپاه قدس و سردار ابراهیم جباری فرمانده سپاه ولی امر،خانواده معظم شهدا به همت شرکت ارتباطات سیار همراه اول با تقدیر از عوامل فیلم موقعیت مهدی در سالن همایش های برج میلاد برگزار شد.

 سردار اسماعیل قاآنی فرمانده سپاه قدس در اکران خصوصی فیلم موقعیت مهدی سردار اسماعیل قاآنی فرمانده سپاه قدس در اکران خصوصی فیلم موقعیت مهدی سردار اسماعیل قاآنی فرمانده سپاه قدس در اکران خصوصی فیلم موقعیت مهدی سردار اسماعیل قاآنی فرمانده سپاه قدس در اکران خصوصی فیلم موقعیت مهدیسردار ابراهیم جباری فرمانده سپاه ولی امر در اکران خصوصی فیلم موقعیت مهدیسردار ابراهیم جباری فرمانده سپاه ولی امراکران خصوصی فیلم موقعیت مهدیسردار ابراهیم جباری فرمانده سپاه ولی امرتقدیر از عوامل فیلم موقعیت مهدیتقدیر از عوامل فیلم موقعیت مهدیتقدیر از عوامل فیلم موقعیت مهدیتقدیر از عوامل فیلم موقعیت مهدیسردار ابراهیم جباری فرمانده سپاه ولی امر در اکران خصوصی فیلم موقعیت مهدیتقدیر از عوامل فیلم موقعیت مهدیمحمدمهدی همت در اکران خصوصی فیلم موقعیت مهدیتقدیر از عوامل فیلم موقعیت مهدیروح الله زمانی بازیگر فیلم موقعیت مهدیتقدیر از عوامل فیلم موقعیت مهدی سردار اسماعیل قاآنی فرمانده سپاه قدس در اکران خصوصی فیلم موقعیت مهدی سردار اسماعیل قاآنی فرمانده سپاه قدس در اکران خصوصی فیلم موقعیت مهدی سردار اسماعیل قاآنی فرمانده سپاه قدس در اکران خصوصی فیلم موقعیت مهدی سردار اسماعیل قاآنی فرمانده سپاه قدس در اکران خصوصی فیلم موقعیت مهدیهادی حجازی فر کارگردان فیلم موقعیت مهدی و سردار ابراهیم جباری فرمانده سپاه ولی امر در اکران خصوصی فیلم موقعیت مهدیسردار ابراهیم جباری فرمانده سپاه ولی امر در اکران خصوصی فیلم موقعیت مهدیاکران خصوصی فیلم موقعیت مهدیاکران خصوصی فیلم موقعیت مهدیسردار ابراهیم جباری فرمانده سپاه ولی امر در اکران خصوصی فیلم موقعیت مهدیهادی حجازی فر کارگردان فیلم موقعیت مهدیسردار ابراهیم جباری فرمانده سپاه ولی امر در اکران خصوصی فیلم موقعیت مهدیاکران خصوصی فیلم موقعیت مهدیاکران خصوصی فیلم موقعیت مهدی
فلای تو دی