آرش آصفی: بازی در رستاخیز پایان ناامیدی‌ام از بازیگری در ایران بود

ناامیدی از بازیگری در ایران آرش آصفی را به سرزمین عجایب؛ هند برد. اما رستاخیز احمدرضا درویش او را دوباره به وطن برگرداند.

      

فلای تو دی