توصیه استاد صدا به گویندگان جوان؛ گویندگی یعنی فراموشی خود!

بهروز رضوی معتقد است که گوینده خوب در حین گویندگی خودش را فراموش و با متنی روح افزا به جان و روح مخاطب نفوذ می‌کند.

     

فلای تو دی