مناظره | هدایت اعتبار با دولت باشد یا بانک‌ها؟(بخش دوم)

هدایت اعتبار یا به تعبیری پیوند خلق پول توسط نظام بانکی و بخش مولد، به صورتی که منجر به رشد اقتصادی شود یکی از چالش‌های مهم در اقتصاد است. برخی نظارت بانک مرکزی و قواعد متعارف را کافی دانسته و گروهی بر نقش حداکثری دولت تاکید می کنند.



فلای تو دی