کی یف ۷۷ روز بعد از حمله روسیه | تردید مردم در بازگشت به پایتخت

اوکراین در شرایطی هفتاد و هفتمین روز جنگ را پشت سر میگذارد که پایتخت این کشور ارام آرام شرایط جنگی را پشت سر میگذارد اما هنوز بازگشت مردم چشمگیر نیست.

فلای تو دی