مناظره | توسعه صنعتی پیش نیاز هدایت اعتبار است (بخش سوم)

گروهی از اقتصاددانان بر این باورند که رعایت قوانین احتیاطی نظیر کفایت سرمایه می تواند سد محکمی برای مقابله با انحراف تسهیلات به بخش غیرمولد باشد اما گروهی دیگر اجرای سیاست هدایت اعتبار را لازمه بهبود کیفیت خلق پول می دانند.



فلای تو دی