آخرین اخبار | آرشیو اخبار

بازدید فرمانده کل سپاه از دانشگاه علوم و فنون امیرالمومنین نیروی زمینی سپاه

در آستانه سالروز آزادسازی خرمشهر سرلشکر سلامی فرمانده کل سپاه از دانشگاه علوم و فنون امیرالمومنین نیروی زمینی سپاه در اصفهان بازدید کرد.

بازدید سرلشکر سلامی فرمانده کل سپاه از دانشگاه علوم و فنون امیرالمومنین نیروی زمینی سپاهبازدید سرلشکر سلامی فرمانده کل سپاه از دانشگاه علوم و فنون امیرالمومنین نیروی زمینی سپاهسرلشکر سلامی فرمانده کل سپاهبازدید سرلشکر سلامی فرمانده کل سپاه از دانشگاه علوم و فنون امیرالمومنین نیروی زمینی سپاهبازدید سرلشکر سلامی فرمانده کل سپاه از دانشگاه علوم و فنون امیرالمومنین نیروی زمینی سپاهسرلشکر سلامی فرمانده کل سپاهبازدید سرلشکر سلامی فرمانده کل سپاه از دانشگاه علوم و فنون امیرالمومنین نیروی زمینی سپاهبازدید سرلشکر سلامی فرمانده کل سپاه از دانشگاه علوم و فنون امیرالمومنین نیروی زمینی سپاهبازدید سرلشکر سلامی فرمانده کل سپاه از دانشگاه علوم و فنون امیرالمومنین نیروی زمینی سپاهبازدید سرلشکر سلامی فرمانده کل سپاه از دانشگاه علوم و فنون امیرالمومنین نیروی زمینی سپاهبازدید سرلشکر سلامی فرمانده کل سپاه از دانشگاه علوم و فنون امیرالمومنین نیروی زمینی سپاهسرلشکر سلامی فرمانده کل سپاه
فلای تو دی