آخرین اخبار | آرشیو اخبار

عملیات ویژه خروج سریع از هلی کوپتر توسط یگان ویژه فاتحین

حسین ظهروند

عملیات ویژه خروج سریع از هلی کوپتر در اجتماع بزرگ سپاهیان محمد رسول الله(ص) تهران بزرگ توسط یگان ویژه فاتحین در جوار حرم امام خمینی (ره) برگزار شد.

عملیات ویژه خروج سریع از هلی کوپتر توسط یگان ویژه فاتحینعملیات ویژه خروج سریع از هلی کوپتر توسط یگان ویژه فاتحینعملیات ویژه خروج سریع از هلی کوپتر توسط یگان ویژه فاتحینعملیات ویژه خروج سریع از هلی کوپتر توسط یگان ویژه فاتحینعملیات ویژه خروج سریع از هلی کوپتر توسط یگان ویژه فاتحینعملیات ویژه خروج سریع از هلی کوپتر توسط یگان ویژه فاتحینعملیات ویژه خروج سریع از هلی کوپتر توسط یگان ویژه فاتحینعملیات ویژه خروج سریع از هلی کوپتر توسط یگان ویژه فاتحینعملیات ویژه خروج سریع از هلی کوپتر توسط یگان ویژه فاتحینعملیات ویژه خروج سریع از هلی کوپتر توسط یگان ویژه فاتحینعملیات ویژه خروج سریع از هلی کوپتر توسط یگان ویژه فاتحینعملیات ویژه خروج سریع از هلی کوپتر توسط یگان ویژه فاتحینعملیات ویژه خروج سریع از هلی کوپتر توسط یگان ویژه فاتحینعملیات ویژه خروج سریع از هلی کوپتر توسط یگان ویژه فاتحینعملیات ویژه خروج سریع از هلی کوپتر توسط یگان ویژه فاتحینعملیات ویژه خروج سریع از هلی کوپتر توسط یگان ویژه فاتحینعملیات ویژه خروج سریع از هلی کوپتر توسط یگان ویژه فاتحینعملیات ویژه خروج سریع از هلی کوپتر توسط یگان ویژه فاتحین
فلای تو دی