آخرین اخبار | آرشیو اخبار

عزاداری شهادت امام صادق در قم

محمدعلی مریزاد

عزاداری شهادت امام جعفر صادق‌ (ع) صبح امروز جمعه ۶خرداد در قم با حضور جمعی از عزاداران در قم برگزار شد.

عزاداری شهادت امام صادق در قمعزاداری شهادت امام صادق در قمعزاداری شهادت امام صادق در قمعزاداری شهادت امام صادق در قمعزاداری شهادت امام صادق در قمعزاداری شهادت امام صادق در قمعزاداری شهادت امام صادق در قمعزاداری شهادت امام صادق در قمعزاداری شهادت امام صادق در قمعزاداری شهادت امام صادق در قمعزاداری شهادت امام صادق در قمعزاداری شهادت امام صادق در قمعزاداری شهادت امام صادق در قمعزاداری شهادت امام صادق در قمعزاداری شهادت امام صادق در قمعزاداری شهادت امام صادق در قمعزاداری شهادت امام صادق در قمعزاداری شهادت امام صادق در قمعزاداری شهادت امام صادق در قمعزاداری شهادت امام صادق در قمعزاداری شهادت امام صادق در قمعزاداری شهادت امام صادق در قمعزاداری شهادت امام صادق در قم
فلای تو دی