آخرین اخبار | آرشیو اخبار

اجتماع بزرگ خانوادگی سلام فرمانده - تبریز

میرعطا داداشی

اجتماع بزرگ مردم تبریز به همراه فرزندان دهه هشتادی و دهه نودی با حضور پرشور، خانواده‌هادر محوطه مصلی امام خمینی (ره) وسنگفرش ارگ علیشاه عصر سه شنبه ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۱ برگزار شد.

اجتماع بزرگ خانوادگی سلام فرمانده - تبریزاجتماع بزرگ خانوادگی سلام فرمانده - تبریزاجتماع بزرگ خانوادگی سلام فرمانده - تبریزاجتماع بزرگ خانوادگی سلام فرمانده - تبریزاجتماع بزرگ خانوادگی سلام فرمانده - تبریزاجتماع بزرگ خانوادگی سلام فرمانده - تبریزاجتماع بزرگ خانوادگی سلام فرمانده - تبریزاجتماع بزرگ خانوادگی سلام فرمانده - تبریزاجتماع بزرگ خانوادگی سلام فرمانده - تبریزاجتماع بزرگ خانوادگی سلام فرمانده - تبریزاجتماع بزرگ خانوادگی سلام فرمانده - تبریزاجتماع بزرگ خانوادگی سلام فرمانده - تبریزاجتماع بزرگ خانوادگی سلام فرمانده - تبریزاجتماع بزرگ خانوادگی سلام فرمانده - تبریزاجتماع بزرگ خانوادگی سلام فرمانده - تبریزاجتماع بزرگ خانوادگی سلام فرمانده - تبریزاجتماع بزرگ خانوادگی سلام فرمانده - تبریزاجتماع بزرگ خانوادگی سلام فرمانده - تبریزاجتماع بزرگ خانوادگی سلام فرمانده - تبریزاجتماع بزرگ خانوادگی سلام فرمانده - تبریزاجتماع بزرگ خانوادگی سلام فرمانده - تبریزاجتماع بزرگ خانوادگی سلام فرمانده - تبریزاجتماع بزرگ خانوادگی سلام فرمانده - تبریزاجتماع بزرگ خانوادگی سلام فرمانده - تبریزاجتماع بزرگ خانوادگی سلام فرمانده - تبریزاجتماع بزرگ خانوادگی سلام فرمانده - تبریز
فلای تو دی