آخرین اخبار | آرشیو اخبار

مراسم اهتزاز پرچم بزرگ امام رضا(ع) بر فراز شهر همدان

عبدالرحمن رافتی

به مناسبت ایام میلاد حضرت علی ابن موسی الرضا (ع) و اغاز دهه کرامت پرچم بزرگ مزین به نشان حرم رضوی بر فراز شهر همدان به اهتزاز درامد.

مراسم اهتزاز پرچم بزرگ امام رضا(ع) بر فراز شهر همدانمراسم اهتزاز پرچم بزرگ امام رضا(ع) بر فراز شهر همدانمراسم اهتزاز پرچم بزرگ امام رضا(ع) بر فراز شهر همدانمراسم اهتزاز پرچم بزرگ امام رضا(ع) بر فراز شهر همدانمراسم اهتزاز پرچم بزرگ امام رضا(ع) بر فراز شهر همدانمراسم اهتزاز پرچم بزرگ امام رضا(ع) بر فراز شهر همدانمراسم اهتزاز پرچم بزرگ امام رضا(ع) بر فراز شهر همدانمراسم اهتزاز پرچم بزرگ امام رضا(ع) بر فراز شهر همدانمراسم اهتزاز پرچم بزرگ امام رضا(ع) بر فراز شهر همدانمراسم اهتزاز پرچم بزرگ امام رضا(ع) بر فراز شهر همدانمراسم اهتزاز پرچم بزرگ امام رضا(ع) بر فراز شهر همدانمراسم اهتزاز پرچم بزرگ امام رضا(ع) بر فراز شهر همدانمراسم اهتزاز پرچم بزرگ امام رضا(ع) بر فراز شهر همدانمراسم اهتزاز پرچم بزرگ امام رضا(ع) بر فراز شهر همدانمراسم اهتزاز پرچم بزرگ امام رضا(ع) بر فراز شهر همدانمراسم اهتزاز پرچم بزرگ امام رضا(ع) بر فراز شهر همدانمراسم اهتزاز پرچم بزرگ امام رضا(ع) بر فراز شهر همدان
فلای تو دی