فضای سیاسی عراق بعد از استعفای نمایندگان جریان صدر/ آینده عراق به کدام سمت می‌رود؟

هدف نمایندگان جریان صدر از استعفای دست جمعی، تکلیف کرسی‌های خارج شده پارلمان از نظر قانونی، سناریوهای آینده سیاسی عراق و بالاخره احتمال اعتراضات خیابانی مواردی است که علیرضا مجیدی کارشناس مسائل غرب آسیا در این فایل کوتاه به آن می پردازد.

فلای تو دی