آخرین اخبار | آرشیو اخبار

خسارت برنجکاران در مبارکه اصفهان

مرتضی صالحی

برنج کاری یکی از شغل های اصلی و منبع در آمد کشاورزان در شهرستان مبارکه اصفهان میباشد که چند سالی است به دلیل خشکسالی و نبود آب در رودخانه زاینده رود دستخوش تغییراتی شده است.امسال نیز نیمی از کشاورزان اقدام به کاشت برنج کرده اند اما متاسفانه نبود آب در این اراضی نشاء ها را نابود کرده و خسارت زیادی به کشاورزان این منطقه وارد کرده است. اگرچه نهاد های مختلف به کشاورزان توصیه می‌کنند که به دلیل کم آبی، کشت محصول دیگری را آغاز کنند اما کاشت برنج منع قانونی نداشته و کشاورزان در این زمینه آزادند.

برنج کاری یکی از شغل های اصلی و منبع در آمد کشاورزان در شهرستان مبارکه اصفهان میباشد که چند سالی است به دلیل خشکسالی و نبود آب در رودخانه زاینده رود دستخوش تغییراتی شده استمتاسفانه نبود آب در این اراضی نشاء ها را نابود کرده و خسارت زیادی به کشاورزان این منطقه وارد کرده است اگرچه نهاد های مختلف به کشاورزان توصیه می‌کنند که به دلیل کم آبی، کشت محصول دیگری را آغاز کنند اما کاشت برنج منع قانونی نداشته و کشاورزان در این زمینه آزادندبرنج کاری یکی از شغل های اصلی و منبع در آمد کشاورزان در شهرستان مبارکه اصفهان میباشد که چند سالی است به دلیل خشکسالی و نبود آب در رودخانه زاینده رود دستخوش تغییراتی شده استخسارت برنجکاران در مبارکه اصفهانبرنج کاری یکی از شغل های اصلی و منبع در آمد کشاورزان در شهرستان مبارکه اصفهان میباشد که چند سالی است به دلیل خشکسالی و نبود آب در رودخانه زاینده رود دستخوش تغییراتی شده استمتاسفانه نبود آب در این اراضی نشاء ها را نابود کرده و خسارت زیادی به کشاورزان این منطقه وارد کرده استخسارت برنجکاران در مبارکه اصفهانبرنج کاری یکی از شغل های اصلی و منبع در آمد کشاورزان در شهرستان مبارکه اصفهان میباشد که چند سالی است به دلیل خشکسالی و نبود آب در رودخانه زاینده رود دستخوش تغییراتی شده استمتاسفانه نبود آب در این اراضی نشاء ها را نابود کرده و خسارت زیادی به کشاورزان این منطقه وارد کرده است اگرچه نهاد های مختلف به کشاورزان توصیه می‌کنند که به دلیل کم آبی، کشت محصول دیگری را آغاز کنند اما کاشت برنج منع قانونی نداشته و کشاورزان در این زمینه آزادندبرنج کاری یکی از شغل های اصلی و منبع در آمد کشاورزان در شهرستان مبارکه اصفهان میباشد که چند سالی است به دلیل خشکسالی و نبود آب در رودخانه زاینده رود دستخوش تغییراتی شده استخسارت برنجکاران در مبارکه اصفهان اگرچه نهاد های مختلف به کشاورزان توصیه می‌کنند که به دلیل کم آبی، کشت محصول دیگری را آغاز کنند اما کاشت برنج منع قانونی نداشته و کشاورزان در این زمینه آزادندبرنج کاری یکی از شغل های اصلی و منبع در آمد کشاورزان در شهرستان مبارکه اصفهان میباشد که چند سالی است به دلیل خشکسالی و نبود آب در رودخانه زاینده رود دستخوش تغییراتی شده استمتاسفانه نبود آب در این اراضی نشاء ها را نابود کرده و خسارت زیادی به کشاورزان این منطقه وارد کرده استخسارت برنجکاران در مبارکه اصفهانبرنج کاری یکی از شغل های اصلی و منبع در آمد کشاورزان در شهرستان مبارکه اصفهان میباشد که چند سالی است به دلیل خشکسالی و نبود آب در رودخانه زاینده رود دستخوش تغییراتی شده استمتاسفانه نبود آب در این اراضی نشاء ها را نابود کرده و خسارت زیادی به کشاورزان این منطقه وارد کرده استبرنج کاری یکی از شغل های اصلی و منبع در آمد کشاورزان در شهرستان مبارکه اصفهان میباشد که چند سالی است به دلیل خشکسالی و نبود آب در رودخانه زاینده رود دستخوش تغییراتی شده استخسارت برنجکاران در مبارکه اصفهان اگرچه نهاد های مختلف به کشاورزان توصیه می‌کنند که به دلیل کم آبی، کشت محصول دیگری را آغاز کنند اما کاشت برنج منع قانونی نداشته و کشاورزان در این زمینه آزادندمتاسفانه نبود آب در این اراضی نشاء ها را نابود کرده و خسارت زیادی به کشاورزان این منطقه وارد کرده استخسارت برنجکاران در مبارکه اصفهان اگرچه نهاد های مختلف به کشاورزان توصیه می‌کنند که به دلیل کم آبی، کشت محصول دیگری را آغاز کنند اما کاشت برنج منع قانونی نداشته و کشاورزان در این زمینه آزادندمتاسفانه نبود آب در این اراضی نشاء ها را نابود کرده و خسارت زیادی به کشاورزان این منطقه وارد کرده استبرنج کاری یکی از شغل های اصلی و منبع در آمد کشاورزان در شهرستان مبارکه اصفهان میباشد که چند سالی است به دلیل خشکسالی و نبود آب در رودخانه زاینده رود دستخوش تغییراتی شده است اگرچه نهاد های مختلف به کشاورزان توصیه می‌کنند که به دلیل کم آبی، کشت محصول دیگری را آغاز کنند اما کاشت برنج منع قانونی نداشته و کشاورزان در این زمینه آزادندخسارت برنجکاران در مبارکه اصفهانبرنج کاری یکی از شغل های اصلی و منبع در آمد کشاورزان در شهرستان مبارکه اصفهان میباشد که چند سالی است به دلیل خشکسالی و نبود آب در رودخانه زاینده رود دستخوش تغییراتی شده استبرنج کاری یکی از شغل های اصلی و منبع در آمد کشاورزان در شهرستان مبارکه اصفهان میباشد که چند سالی است به دلیل خشکسالی و نبود آب در رودخانه زاینده رود دستخوش تغییراتی شده استمتاسفانه نبود آب در این اراضی نشاء ها را نابود کرده و خسارت زیادی به کشاورزان این منطقه وارد کرده است
واژه های کاربردی مرتبط
فلای تو دی