پوست اندازی اصلاح طلبان دردآلود خواهد بود/به خاتمی پیشنهاد دادم کنار بکشد

کارنامه و آینده اصلاح طلبان در گفتگوی تسنیم با عباس عبدی

.

فلای تو دی