وقتی «کاسبی» یاد جای خالی حاج قاسم می‌کند

در این روزهای ملتهب هیچ چیز به اندازه یاد تو، دل‌ها را باز نمی‌کند. جای تو خالی است.

الی گشت